RSS
Hírek

Mit tanít a Biblia a szexről?

2012-08-08

A szexről nem szoktak beszélni istentiszteleteken. A téma számomra elsősorban a gyermekeink miatt fontos. Ha mi nem mondjuk el gyermekeinknek, hogy mit mond Isten Igéje a szexről, akkor megszerzik az információt máshonnan, ez azonban a halálba visz.

Péld. 5,15..18-19
A magad kútjából igyál vizet… Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel.

A címben feltett kérdésre sokan sokféle választ adnak. Napjainkban, a posztmodern korban minden viszonylagossá vált, nincs abszolút igazság. Mindenek tetejében a különböző vélemények között sokszor nincs tolerancia, sokszor iszonyatos gyűlölet fűti a szembenállók indulatait.

Gondolom nem meglepő, hogy a kérdést a Biblia alapján igyekszem megválaszolni. A Biblia Újszövetségi iratai mintegy 2000 évvel korábban íródtak, az Ószövetségi iratok pedig időszámításunk előtt 400 – 5000 közötti korokat ölelik fel, azokat az állapotokat tükrözik.

Milyen üzenetük lehet a ma embere számára?
Ha már az Ószövetségnél tartunk, a régi rabbinikus tanítás szerint a hálószoba szentebb lehet, mint a zsinagóga. A hálószoba falai között megtapasztalhatjuk Istent egy másik ember közelségén keresztül. A házasság szentségén keresztül Isten ki tud emelni a földi korlátaink közül, hogy eggyé válhassunk egymással. Egy csípősen szellemes zsidó történet a Talmudból jól illusztrálja ezt a felfogást.

Kahana rabbi elrejtőzött mesterének az ágya alatt, miközben az a feleségével enyelgett. Komolytalan, játékos, pikáns szavakat váltottak egymással. Miután a tanító egyesült a feleségével, Kahana megszólalt:
- Úgy tűntél számomra, mint egy kiéhezett ember, akinek még sosem volt része szexben, olyan frivol vággyal közeledtél a feleségedhez.
A mester erre felcsattant:
- Te itt vagy?! Takarodj innen! Tűrhetetlen hogy az ágyam alatt feküdj!
Erre Kahana azt válaszolta:
- A Tórának része az, ami itt történt, ezért ezt is tanulmányoznom kell! Valóban szent az, amikor egy férfi gyengéden és szerető érzelmekkel, minden mást kizáró intim együttlétben van a feleségével.

Szex a házasságban

A szex és a házasság viszonyát kell tehát megvizsgálnunk. Mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy a Biblia szerint a házasság egy férfi és egy nő kizárólagos kapcsolata, amely az egymás iránt való kölcsönös ragaszkodáson, elkötelezettségen alapul.

Az együtt élésnek vannak más formái is, pl. az élettársi kapcsolat, amely két, házasságkötés nélkül, közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személyt jelent, függetlenül a nemüktől. Az élettársi kapcsolat formailag más, és a jog nem emeli a házassági együttélés rangjára, bár társadalmi elfogadottsága jelentős mértékben megnövekedett az elmúlt pár évtizedben. A szexuális kapcsolat része a házasságnak, része lehet az élettársi kapcsolatnak, da napjaink társadalmában nem korlátozódik csupán ezekre a kapcsolatokra.

A bibliai időkben, az ókori Palesztinában ez kicsit másképp működött. A házasságkötés az Ószövetségi Izraelben a megvétel ősi formájából indult ki. A férfi a nőt három módon tehette feleségévé.

  • pénzzel – Légy nékem jegyesemmé ezzel a pénzzel
  • házasságlevéllel – ennek szövege ugyanaz
  • tényleges együttéléssel – ez gyakorlatilag erőszakot jelentett, aminek a büntetése az volt, hogy feleségül kellett vennie a lányt és később sem bocsáthatta el.

2Móz. 22,15: Ha valaki elcsábít egy szűzleányt, aki még nincs eljegyezve, és vele hál, akkor jegyajándékkal jegyezze el magának feleségül.

A Tóra, a törvény rendelkezéseit aztán a Talmud bölcsei értelmezték a legkülönbözőbb élethelyzetekre, meghatározták a jegyajándék mértékét, a férfi és nő feladatait és jogait, azt, hogy a gyermek kinek aszármazását követ, a válás módját…

Ezek közül számunkra talán csak a Tízparancsolat igéi ismerősek:
Ne paráználkodj!
Ne kívánd felebarátod feleségét!

A szexuális kapcsolatnak kizárólagosan a házasságon belül volt a helye, azon kívül rendkívül súlyos, legtöbb esetben halálos következményei voltak. A házastársak összetartozását, a házastársi kapcsolat „sérthetetlenségét” azonban az ókori szokásjog tiszteletben tartotta, ld. Ábrahám, Sára, és Abimélek esetét 1Mózes 20-ban.

Szex a bűneset előtt

Ádám és Éva nem álltak sem az anyakönyvvezető előtt, sem a baldachin alatt, de a Teremtő Isten előtt fejezték ki egymás iránti ragaszkodásukat. Igen tanulságos lehet megvizsgálni a Biblia első szerelmi történetét.

1Móz. 2,7-8 …18-25: Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé. Ültetett az ÚRisten egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az ÚRisten a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az ÚRisten, és odavitte az emberhez Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté. Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték magukat.

 Isten megteremtette Ádámot, elhelyezte egy optimális környezetbe, az Éden kertbe, de valami mégsem volt rendben.
– Ádám, nem jó neked egyedül, adok neked egy társat, egy feleséget!
– Hm, fogalmam sincs mi az a feleség, de jól hangzik, főleg, mert Te, a Teremtő mondod.
Aztán elképzelem Ádámot, amint Isten sorban odavezeti hozzá az állatokat. Jön a zsiráf, a víziló, a párduc, oroszlán, gorilla és a többiek. Ádám mindet elnevezi, és kérdőn, félve, reménykedve néz Istenre:
– Ugye nem ő a feleség? – Ádám egyiket sem találta hozzá illőnek.
– Nem, nem, rendben van, nem ezek.

És Isten Ádám álmában kivett oldalbordájából megformálta Évát, és odavitte Ádámhoz. Éva épp hogy elkészült és máris itt a nagy nap, megy az esküvőjére, meztelenül! Mikor Ádám meglátta Évát megszólalt, mit megszólalt, énekelt! A héber szövegben ez vers, amit a magyar fordítás is megpróbál visszaadni:

Csontomból való csont,
testemből való test,
asszonyember a neve,
mert férfiemberből vétetett.

Ezért aztán először: a férfi elhagyja apját és anyját (Fiúk, csomagoljatok!), másodszor: ragaszkodik feleségéhez, ez a házasság szövetsége, harmadszor: lesznek ketten egy testté, ez a szövetség beteljesülése.

Ádám és Éva, az ember és a felesége, mindketten mezítelenek voltak, és nem szégyellték magukat. Ez volt a szex a bűneset előtt. Ádám és Éva boldog és elégedett volt, Isten pedig megdicsőült.

Ennek a történetnek több tanulsága is van: Isten a férfit és a nőt azonos méltóságra, de különböző szerepekre teremtette. Isten elgondolása, terve szerint a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata. Nem számít mi a szavazások végeredménye, egyetlen szavazat számít, a Teremtő Isten, a menny és a föld teremtőjének szavazata. Isten teremtette a testünket alkalmassá a szexuális kapcsolatra, és azt mondta, hogy íme, ez igen jó. Isten eleve így tervezte, így akarta, nem utólag megdöbbenve szembesült vele, hogy „Mit tettetek gyerekek?”

A szex szégyen nélküli volt. Azt olvastuk, hogy a férfi és a felesége mezítelenek voltak, és nem szégyellték magukat. A szex Isten ajándéka a házaspár számára, egymás élvezetére, nem pedig valami piszkos, nem valami bűnös, nem valami rettenetes dolog volt.

Olvastam egy döbbenetes gondolatot: Ádám számára a szépség Évában testesült meg. Ádám számára Éva volt a szépség definíciója. Isten nem kérdezte meg, milyen feleséget szeretnél, fehéret, feketét, karcsút vagy kövéret, alacsonyat vagy magasat, szőkét vagy barnát. Egyszerűen megalkotta Évát, és odavitte Ádámnak, és Ádám el volt ragadtatva! Ádám számára Éva volt a szépség, Éva számára pedig Ádám volt a szépség. Értsétek meg feleségek: férjeitek számára titeket adott Isten a szépség etalonjaként. Sok-sok keserű irigység, sok-sok fájdalmas önvád, sok-sok versengés megszűnik, ha elfogadjátok, hogy egymás számára ti vagytok a szépség, ti testesítitek meg a szépség fogalmát. Szándékosan nem azt mondom hogy a legszebbek, mert ez összehasonlítást jelent. Itt nincs összehasonlítás, itt csak egy valaki van, a párod, és ő maga a szépség, a hozzád illő társ. A mai világ ezzel homlokegyenest szembe megy.

Egyes marketing irányzatok szerint egy jó nő képével, egy meztelen nő képével szinte bármit el lehet adni. A stratégiájukat a szexuális kívánságokra, a buja vágyakra, a pornográfiára építik fel, ezekre pedig azt mondja az Úr Jézus:

Máté 5:28: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.

Hova vezet ez?
A különböző felmérések mind kimutatják ennek káros következményeit. A szexben sokan pusztán az élvezetet keresik, mégis egyre kevésbé felszabadult élvezet, sokkal inkább bizonyítási kényszer az ágyban. Olyan, mint egy szexuális olimpia. Az esti szórakozás után Jancsi Juliskával tölti az éjszakát. Reggel Juliska előveszi a füzetét és 6 pontot ad Jancsinak. Hogy-hogy csak 6 pont – méltatlankodik a fiú – hiszen egy egész hétig gyakoroltam minden nap más lánnyal.

Valaki egyszer azt mondta: Különös, hogy mindaz, amit tanultunk, amit megtapasztaltunk, csupán emlék, mégis végső soron ez határozza meg, hogy mivé válunk. Gyakran gondolok arra – folytatta – hogy mikor álmaim asszonyát megtalálom, mindkettőnknek jó lenne, ha részleges emlékezetkiesésen mennék keresztül, hogy törölni tudnám minden korábbi szeretőm emlékét, hogy kizárólag egyetlen nőt tudnék szeretni.

Így van, nem tudom, milyen lehet egy másik nővel együtt lenni, mert sosem voltam. Nem is akarok, mert a feleségemmel jól érzem magam.

Az első házaspár történetének tanulságából és a Biblia számos más helye alapján hadd foglaljam össze: Minden szexuális kapcsolat, nyomatékosan ismétlem, minden szexuális kapcsolat, amely kívül esik egy férfi és egy nő házasságán, az BŰN! A házasság előtti szexuális kapcsolatok, a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok, a házasság nélküli szexuális kapcsolatok mind BŰNök! A pornográfia, a homoszexualitás, a fajtalanság, a különféle perverziók mind BŰNök!

Tudom, sokan nem értenek ezzel egyet. Nem magamtól mondom, a Teremtő Isten kijelentése, a Biblia mondja. Lehet velem vitatkozni, nem érdemes, én kicsi vagyok ehhez. Lehet Istennel is vitatkozni. Ő nem vitatkozik. Ő elénk adta az élet és a halál útját, megmutatta, melyik út hova visz, a választást, a döntést ránk bízta. Az én életemért én vagyok a felelős, a te életedért a tied a felelősség!

A szexuális kapcsolatokban két szélsőséges gyakorlat működik: a szexuális szabadosság, és a szex elutasítása. Szeretném ezeket szembeállítani a Biblia tanításával. 

1. Tévtanítás: Szexuális szabadosság, szex, csak az élvezetért, szex, mint bálvány

„A házasság az az ár, amit a férfiak fizetnek a szexért, a szex az az ár, amit a nők fizetnek a házasságért.” Tény, hogy a szex könnyen elérhetővé vált, sokaknak ez azt jelenti, eggyel kevesebb ok a házasságra. Azonban nem csupán arról van szó, hogy a szex mindenek előtt az élvezetért van. Hogy a személyiség meghatározója, hogy valaki szexi, dögös, macsó. Ennél sokkal többről van azonban szó. A Biblia szerint a szexualitásnak sokkal mélyebb, szellemi vonatkozása van.

Róma 12:1: Szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek!

Mit mond az Írás? Szánjátok oda testeteket, mint élő áldozatot! Az áldozat az Isten imádatának egyik módja. Elgondolkoztál-e már azon, hogy végig a történelem folyamán miért volt gyakran része a legkülönbözőbb vallásos szertartásoknak része a szexuális aktus, az orgia? Mert amit a testeddel teszel, az nem csupán fizikai cselekedet, hanem szellemi imádat. Testedet áldozatként ajánlod fel vagy Isten dicsőségére, vagy hamis istenségek, bálványok imádatára.

Akik élettársi kapcsolatban élnek, gyakran mondják. Szeretjük egymást, gondoskodunk egymásról, régóta együtt élünk, közösen neveljük gyermekeinket. Minek az a papír a házasságról? Ez a gondolkodás egy nyitott kiskaput jelent, hiányzik a feltétlen elkötelezettség, de a probléma nem ez, nem is a szex, hanem annál mélyebb: bálványimádás, hamis isten imádata.

Fiatalok, talán keresztény fiatalok is, akik a házasság előtt együtt élnek, gyakran mondják, szeretjük egymást, törődünk egymással, készülünk összeházasodni, mi rossz van abban, hogy összebútoroztunk, együtt alszunk?

Az a rossz benne, hogy a hitetlen barátod/barátnőd fontosabb számodra, és Jézus Krisztusnak hátat fordítasz. Az a baj, hogy ágyad pogány oltár, barátod pogány pap, tested élő áldozat, és ez az áldozat nem a Teremtő Istent dicsőíti. Nagyon kemény szavak ezek, de menjünk tovább.

Róm. 1,18; 23-27: Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek … képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik … a teremtményt imádták a Teremtő helyett,aki áldott mindörökké. Ámen.

Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban.

Ez a probléma. Minden, amikor az ember a Teremtő Isten helyett mást imád, az bálványimádás.

A leszbikusok bálványimádók. A homoszexuálisok bálványimádók.  A házasságtörők bálványimádók. A paráznaság bálványimádás. A pornográfia bálványimádás. Itt nem a toleranciáról van szó, itt az Isten képére, hasonlatosságáról teremtett emberről van szó, itt Isten dicsőségéről van szó.

Mi történik, ha egy társadalomban a szex az isten?

A társadalom megfizeti az árát. Ez szexuális bántalmazáshoz vezet, szexuális rabszolgasághoz vezet. Ha a szex az isten, az áldozatot követel, az emberáldozatot követel. Sokféle szexuális bűn van, nincs idő mindegyikkel foglalkozni most, egyébként sem lehet mindet számba venni. Lehet ez ártatlannak induló munkahelyi flört… Az a baj, hogy aki hűtlen a házastársához, az nem csak rosszat tesz, de elmulaszt megtenni valami jót is.

Jer. 2,13: Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a folyóvíz forrását, elhagytak, hogy víztartókat vájjanak, repedezett falú víztartókat, amelyek nem tartják a vizet.

Mi a baj a pornóval?

Külön szeretnék szólni a pornográfiáról, különös súlya miatt. Az interneten 2006-os adatokat találtam, megdöbbentő számok jelzik a probléma súlyosságát: Az összes internetes oldalak 12%-a, mintegy 4,2M weboldal bír pornográf tartalommal. Csak az USA-ban 39 percenként kerül fel egy új pornográf videó a netre. Naponta mintegy 65M keresőkérdés irányul pornográf tartalmakra, az összes keresések 25%-a. Minden másodpercben több mint 28E felhasználó néz pornográf oldalakat. Világszerte másodpercenként 3.075 USD-t költenek pornográfiára.

A pornográfiai ipar bevétele az USA-ban 13,3 milliárd USD, világszerte 97 milliárd USD. Ez az összeg nagyobb, mint a Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix és Earthlink együttes árbevétele.

A legtöbb gyermek 11 éves korára már nézett pornográf oldalakat az interneten. Az Ifjúságkutatás 2008 felmérés szerint a fiatalok átlagosan 16,1 éves korukban szerzik első szexuális tapasztalatukat. Ha szülőként azon gondolkozol, hogy hatodik osztályos gyerekednek mikor beszélj a szexről, akkor már legalább 2 évvel elkéstél.

A pornográfia rendkívül veszélyes. Mi rossz lehet benne? Csupán nézem a másik testét. Hozzá sem nyúlok. Nem ártok senkinek sem. Valóban nem? De Igen! A pornó mérgező! Ha pornót nézel, akkor minden egyes alkalommal egy mentális gyakorlaton veszel részt. A fejed megtelik hazug képekkel. Aztán mikor Bibliát akarsz olvasni, ezek a képek jelennek meg előtted a tegnap esti filmből. Mikor a férj idegen nőt bámul a képernyőn, aztán szeretkezik a feleségével, a testét a feleségének adja, de a szívét és gondolatait a tévében látott képnek. Isten nem akarja, hogy a fejed tele legyen hamis és hazug képekkel. Ne nézz ilyen filmeket, ne kattints ilyen képekre a neten, mert megmérgezed vele a gondolataidat. Pedig Isten oda akarja adni neked a leggyönyörűbb meztelen nőt. Mint ahogy Ádámnak is odaadta. Csak várd meg…

Mikor pornót nézel, azt tanítod magadnak: egy igazi, 3D nő teste nem elég. Egy nő teste nem elég. A feleségem teste nem elég…

A pornográf tartalmak látogatói elsősorban a 12-22 éves fiúk. Éppen ezért főképp nektek mondom Endrétől idézve:

Ha nem hiszed el, hogy ez káros, akkor próbáld ki ezt majd a menyasszonyoddal közvetlenül a házasságkötésetek előtt… Hívd el egy romantikus vacsorára, egy jó étterembe… Vigyél legalább 5 szál virágot… Vacsorázzatok meg… A végén vedd a kezedbe a kezét… Nézz mélyen a szemébe és mond ezt neki: Nagyon örülök, hogy nemsokára már a feleségem leszel, de szeretném elmondani neked, nekem azért néha fontos lesz, hogy nézzek pornót: Mert hát tudnod kell, hogy nekem egy igazi, hús-vér nő teste nem elég. Egy nő teste nem elég. A te tested nem elég… Aztán figyeld meg a reakcióját…

Ne tedd tönkre előre a házasságod szexuális oldalát. Ne rontsd el előre… Isten oda akarja adni neked a leggyönyörűbb meztelen nőt.

Mert az igazi szexhez két nem, és két igen szükséges. Két nem, egy férfi és egy nő. A két igen, pedig érthető.

Isten azt akarja, hogy bővölködő, boldog életetek legyen. Mikor utasításokat, parancsolatot ad, azzal a legjobbat próbálja megőrizni a számotokra. Ha Isten egy parancsolatot ad, azzal nem megkötöz, hanem felszabadít. Azért adta a parancsolatait, hogy általa jó dolgotok legyen és életetek a legteljesebb mértékben kiteljesedjék. Az „Isten megtapasztalása” bibliatanulmány nagyon szépen magyarázza ezt: Nézzük egy példát. Azt mondja Isten:

„Megmondom nektek, hol van a szeretetnek egy gyönyörű, csodálatos kifejeződése. Adok neked egy hitvest, férjet, feleséget. A vele való kapcsolatod ki fogja hozni belőled a tőled telhető legjobbat. Ezzel lehetőséget adok neked, hogy megtapasztalj valamit az emberi szeretet legmélyebb, legjelentőségteljesebb megnyilvánulásaiból. A társad majd felszabadít benned néhány csodálatos jellemvonást, bátorítani fog valamiben, melletted lesz, hogy megerősítsen, amikor elgyengülsz. Ebben a kapcsolatban ez a személy szeretni fog téged, hisz neked, bízik benned. Ebből a kapcsolatból adni fogok nektek gyermekeket, akik majd a térdeden ülve ezt mondják, apa / anya, szeretlek téged.”

Ugyanez az Isten azonban azt is mondja: Ne paráználkodjál!

Ez a parancsolat talán korlátoz, vagy beszűkít téged? Nem! Sőt! Azért van, hogy oltalmazzon, és szabaddá tegyen az embertől telhető legjobb szeretet megtapasztalására!

Mi történik, ha megszeged ezt a parancsolatot? Megszakad a szeretetkapcsolat a férj és a feleség között. Megsérült, oda van a bizalom, bűntudat és keserűség mardos. A gyerekek is másképp reagálnak. A sebhelyek súlyosan korlátozzák az együtt megtapasztalható szeretet dimenzióit. Isten parancsolatai tehát arra valók, hogy az élet legjavához odairányítsanak benneteket.”

Ha bármiféle szexuális bűn van az életedben, nem csupán arra van szükséged, hogy megpróbáld elhagyni azokat. Hívlak Jézus Krisztushoz, mert Isten szabadítására van szükséged.

2. Tévtanítás: A szex, mint piszkos, szégyenletes dolog

A pusztán élvezetért folytatott szex felfogásával szembeni szintén szélsőséges nézet szerint a szex egy mocskos, szégyenletes dolog. Egyedüli létjogosultsága esetleg az utódnemzés lehet. Ez is csak esetlegesen, hiszen voltak olyan egyházatyák, egyébként kiváló vezetők, kiváló teológusok, akik inkább választották volna az emberi faj kipusztulását, mintsem a szexuális kapcsolatot. Volt olyan egyházatya, aki a szexuális kísértések miatt kasztráltatta magát, becsületére legyen mondva, leírta, bevallotta, hogy ezzel nem oldódott meg a problémája.

Ennek a gondolkodásmódnak a gyökerei a platóni görög filozófiába nyúlnak vissza, mely szerint vannak az ideák, és azok fizikai másolatai. Az ideák tökéletesek, a földi fizikai másuk rosszak, tökéletlenek, így a szex is, mint fizikai kapcsolat, rossz. Ez a filozófia nem biblikus, ellene az újszövetségi iratok is fellépnek, tény azonban, hogy a korai keresztyén egyházra jelentős hatással volt. A másik forrása ennek a szemléletnek az aszkétikus gondolkodás. A keresztyénségben ez napjaink egyik irányzatában a „szegénység evangéliuma”-ban, de más vallásokban is tetten érhető. Az anyagi javakról való lemondás, a test elutasítása a legbiztosabb módja, hogy az istenséghez közelebb kerüljön az ember. Többek között ezért vonultak félre a világtól a szerzetesek, ezért él cölibátusban a katolikus klérus, ezért kell a hinduknak megpróbálni minimálisra csökkenteniük a szexuális kapcsolataikat.

A világ egyre inkább a szabad szex felé, a szex istenítése, bálványozása felé halad, a szex elutasítása pedig inkább a vallásos emberek között terjed. Napjainkban egyre nyíltabban beszélnek a gyermekkori szexuális zaklatásokról, a fiatalkorúakkal vagy éppen felnőttekkel szemben elkövetett szexuális erőszakról. Ennek az erőszaknak az áldozatai – teljesen érthető módon – szintén így tekintenek a szexre.

Mindez nem változtat azon a tényen, ahogyan Isten adta a szexuális kapcsolatot az embernek: tiszta, örömteli ajándékként. Ha úgy gondolkodsz, hogy elutasítod a szexet, mert piszkosnak érzed magad tőle hívlak, gyere Jézus Krisztushoz. Neki van hatalma megtisztítani az életedet. Ha elutasítod a szexet, mert a múltadból talán súlyos sérüléseket hordozol, megalázottnak, értéktelennek érzed megad, hívlak, gyere Jézus Krisztushoz. Neki van hatalma gyógyulást adni a múltad sebeiből, van hatalma felszabadult boldog élettel megáldani, nála megláthatod magad úgy, ahogy Isten néz téged: Számára drága vagy. Értékes vagy, annyira, hogy drága áron, Jézus Krisztus vére árán váltott meg.

3. A szex célja a Bibliában

Élvezet

Ádám és Éva története kapcsán már beszéltem erről. A Bibliának épp úgy része az Énekek éneke, mint János evangéliuma. 2Tim. 3,16: A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos

Fajfenntartás

1Móz. 1,27-28: Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.

A „szex csak a babákért” szélsőséges nézetről már szintén beszéltem. Ehhez a témához kapcsolódik a fogamzásgátlás kérdésköre. Fiatalként sok dologról nagyon kategorikusan gondolkoztam, a kép fekete vagy fehér volt. Azóta sok mindent láttam, a képben a szürke milliónyi árnyalata jelent meg, a születésszabályozás nálam ide tartozik. Úgy gondolom, minden esetben a pároknak kell mérlegelniük és meghozniuk a döntést. Sok esetben kemény egzisztenciális, anyagi, egészségügyi, etikai szempontokat kell figyelembe venni. Ismeretlenül pálcát törni, ítéletet mondani semmiképpen nem biblikus. Isten a fajfenntartás, utódnemzés eszközeként a szexuális együttlétet adta. Az intim közösség eredménye a gyermekek. A gyermekek pedig Isten áldása.

Zsolt. 127,3: Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.

Isten nekünk is ajándékozott gyermekeket, akiket nagyon szeretek, nagyon sok örömem van bennük. Rengeteg mindent a velük való kapcsolatomon keresztül tanított meg nekem Isten. Otthon, mikor együtt vagyunk, körbeüljük a hosszú étkezőasztalt, végignézek a családomon, hálaadással és alázattal gondolok a zsoltáros szavaira:

Zsolt. 128:3-4: Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték.

Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az URat. Mikor a gyülekezetben együtt dolgozom a fiatalokkal, vagy látom őket szolgálni, ugyancsak a zsoltár jut eszembe:

Zsolt. 127,4-5: Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.

A gyermekek drága kincsek a családjainkban, és drága kincsek a gyülekezetünkben is!

Ismeret

A Biblia a szexuális kapcsolat leírására több helyen használ egy kifejezést, amit sokáig, egészen míg meg nem házasodtam, nem értettem:

1 Móz. 4,1: Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint
(a Károlyi fordítás pontosan adja vissza az eredeti héber kifejezést)

Itt valóban többről van szó, mint egy fizikai aktus. A lényünk legtitkosabb mélységét is feltárjuk a társunk előtt a szeretetnek, a bizalomnak, az örömnek soha nem látott dimenziói nyílnak meg, úgy ismerjük meg társunkat, ahogy senki más nem ismerheti.

Védelem

1Kor. 7:2-5: A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje ... Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni.

Ha a házasfelek huzamos időn keresztül megfosztják egymást maguktól, azzal lehetőséget adnak a kísértőnek. Ha azonban a házasfelek együtt vannak, az védelem mindenféle szexuális bűnnel szemben. Ha a házastársammal együtt vagyok egy társaságban, akkor nem flörtölök mással, ha kiegyensúlyozott a kapcsolatom a házastársammal, akkor nem keresek pornó oldalakat az interneten, ha a házastársammal összebújunk a hitvesi ágyban, akkor nem más valakivel vagyok együtt. Kisarkítottam, de ilyen egyszerű. Ha a házaspár együtt van, az védelem a kísértés ellen.

Vígasztalás

Egy-egy tragédia után, egy rendkívül nehéz helyzetben, mikor úgy érzed, minden összeomlott, már nincs erőd, tovább küzdeni, sőt arra sincs erőd, hogy segítséget kérj, beszélni sem akarsz róla, akkor egyszerűen az, hogy összebújsz a házastársaddal, megtapasztalod, hogy nem vagy egyedül, hogy valaki melletted van, törődik veled. Az együttlétben vigasztalást találtok. Feljegyez a Biblia több történetet is, mikor a szexben vigasztalást találtak.

2Sám. 12,24. Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsabét: bement hozzá, és vele hált. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték, az ÚR pedig a szeretetébe fogadta őt.

A férj és feleség a gyermekük halála miatti fájdalmukban az újabb intim együttlétben vigasztalták meg egymást. Hasonlóan talált vigasztalást Izsák az édesanyja halála után Rebekában:

1Móz. 24,67: Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után.

Az egység kifejezése

1Mózes 2:24: lesznek egy testté.

Ez a Teremtő Isten kijelentése. Ugyanezt ismétli meg az Úr Jézus is. Az egy test, az egység kifejezése: a férj és feleség egyek. Ugyanaz a kifejezés áll a héber szövegben, mint a „Biblia szívé”-nek nevezett Söma Israel kezdetén:

5Mózes 6:3: Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egy ÚR!

Pál apostol ugyanezzel az igével Krisztusnak és az Ő gyülekezetének az egységét szemlélteti:

Ef. 5:31-32: „A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.

A szex célja két ember összehangolása, egyesítése, a szövetségkötés legmagasabb rendű formája. Isten végtelen jóságából a szent házassági kötelékben egyesülő férfinak és nőnek megadta, hogy a lehető legélvezetesebb formában valósíthassák meg egy másik emberi lényhez való kapcsolódásukat és folyamatos ragaszkodásukat.
Hadd utaljak vissza a korábban említett példára. Isten korlátai az élet legjavához vezetnek minket. Isten a szeretet, a szeretet a legjobbat adja. Az igazi szex, sokkal több, mint biológia. Ez a testi szerelemben lobogó tűz messze túlmutat a fizikai aktuson, kihat az egész házasságra, szorosan összeköti a házasfeleket, a hálószoba falain kívül is megtapasztalják egymással a közelséget és az intimitást. Van valaki, akivel együtt lehetsz újra és újra, aki várt rád, és akire te vártál. Akivel aztán éveken át együtt mentek végig az élet harcain. Én így tekintek a feleségemre. Egy hónap múlva leszünk 25 éves házasok. Az Istentől kaptam őt, nagyon örülök neki, nagyon szeretem. Azt is tudom, ő hogyan viszonyul hozzám.

Befejezésül még egyszer megerősítem a címben feltett kérdésre a választ: IGEN! A szex tényleg csak a házasságba való! Őrizzétek meg tisztán magatokat a házasság előtt, élvezzétek a hűséget a házasságban, növekedjetek az egységben!

A témában sok jó könyv érhető el. Hadd ajánljak két könyvet, amiket legutóbb olvastam, és amelyekből több illusztrációt, gondolatot elmondtam most.

Shmuley Boteach: Kóser szex

ill. angol nyelven Mark Driscoll: Real Marriage

Javaslom hogy házaspárok együtt olvassátok, jót fog tenni a kapcsolatotoknak.

Fodor Imre, Békevár gyülekezet presbitere


Olvass még:

A gyülekezetekbe képmutatók járnak

2018-06-16

Sokszor hangzanak el hasonló mondatok. De tényleg így van?

Simonfán kirándultunk

2018-06-13

Június elején egy 15,5 kilométeres túrán vehettünk részt. Erről írt rövid élménybeszámolót az egyik résztvevő, Földesi Flóra.

Honnan tudhatom hogy létezik Isten?

2018-04-30

Bódi Mátyás rövid videókban foglalja az össze a legfontosabb istenérveket. Érdemes megnézni őket!

Ismerd meg a kezdeteket

2017-12-24

Mostanában a Mózes I könyvét olvassuk és ismerjük meg az istentiszteleteinken. Ezzel kapcsolatos a következő videó.

2017-es napközis tábor

2017-05-18

Idén is megrendezzük nyári napközis táborunkat a Békevárban.

Mit jelent a bemerítés?

2016-08-03

A bemerítést az Úr Jézus parancsa és a Biblia tanítása szerint gyakoroljuk, amikor olyan embereket merítünk vízbe (keresztelünk meg), akik Isten örömhírét, az evangéliumot megismerve hitre jutottak, saját döntésük alapján pedig el kívánják kötelezni magukat az Úr Jézus követésére és Isten családjához akarnak tartozni. A bemerítés azt szimbolizálja, hogy az ember, aki eddig bűneiben és bűneinek élt, eltemeti, halálba adja régi életét, és átadja élete irányítását Krisztusnak, hogy ő kezdjen vele egy új, Istennek tetsző és a bűn szolgaságától szabad életet (Róm 6:4-5). Nyilvános megvallása annak, hogy Jézus Krisztust választjuk életünk Urának és szeretjük őt annyira, hogy engedelmeskedünk neki ebben is.

Kaposvári Békevár Baptista Gyülekezet 2017 - Kaposvár Béke utca 30.  - kapcsolat@bekevar.hu - Adatvédelmi tájékoztató